• Compartimentul de asistenta funcţionează pe baza următoarelor principii:

   solidaritatea sociala
   respectarea demnităţii umane
   universalitatea
   parteneriatul
   protectia si respectarea confidentialitatii datelor personale;
   asigurarea accesului egal la drepturi sociale, cu respectarea egalitatii de sanse si promovarea nediscriminarii
  Compartimentul de Asistenta Sociala are ca obiect de activitate infaptuirea masurilor de protectie si asistenta sociala in vederea protejarii persoanelor care datorita unor motive de natura fizica, psihica sau sociala nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile, sa-si dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrare sociala.
  Atributii:
  Are rolul de a identifica si solutiona problemele sociale ale comunitatii in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap precum si a altor persoane aflate in nevoie, astfel:

  In domeniul protectiei copilului:
  a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din comuna, respecta şi realizeaza drepturile acestora, asigură centralizarea şi sintetizarea datelor şi informatiilor obtinute;
  b) identifica copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea măsurilor speciale de protecţie a acestora şi susţine în faţa organelor competente măsurile de protecţie propuse;
  c) realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;
  d) acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului;
  e) identifica, evaluează şi acordă sprijin material şi financiar familiilor cu copii în întreţinere; asigură consiliere şi informare familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor speciale etc.;
  f) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal;
  g) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, precum şi a comportamentului delincvent;
  h) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea protectie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situatii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătkirea acestei activitati;
  i) realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societatii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţiea copilului;
  j) sprijină accesul în instituţiile de asistenta socială destinate copilului sau mamei şi copilului şi evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;
  In domeniul protecţiei persoanelor varstnice:
  a) evaluează situaţia socioeconomica a persoanei varstnice, identificand nevoile şi resursele acesteia;
  b) identifica situatiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor varstnice;
  c) organizează acordarea drepturilor de asistenta socială şi asigură gratuit consultanta de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
  d) ajuta persoanele varstnice pentru plasarea persoanei într-o institute de asistenta socială sau în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare
  etc.);
  e) evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenta socială de care beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia;
  f) asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuinta, de ordin financiar şi juridic etc.);
  g) asigură prin instrumente şi activitati specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenta;
  h) asigură relaţionarea cu diversele servicii publice sau alte instituţii cu responsabilitati în domeniul protecţiei sociale;
  i) realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenta socială;
  j) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societatii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în functie de realitatile locale, pentru persoanele cu handicap şi persoanele vârstnice;
  k) asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali
  l) sprijină activitatea unitatilor protejate pentru persoanele cu handicap;
  m) asigură amenajările teritoriale şi institutionale necesare, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap;
  n) asigură realizarea activitatilor de asistenta socială, în conformitate cu responsabilitatile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare.
  In domeniul prestatiilor sociale: Urmareste, coordoneaza si controleaza pentru ca activitatea de acordare a venitului minim garantat, alocatiilor de stat, indemnizatiilor si alocatiilor de sustinere sa se desfasoare respectand reglementarile in vigoare;