Suplimentāri lucrāri autorizate conform AC 9/18.11.2019 prin modificare temā la obiectivul de investiţie „Realizare reţea apā potabilā si  canalizare

„COMUNA BOGDĂNEŞTI ,titular al proiectului „Suplimentāri lucrāri autorizate conform AC 9/18.11.2019 prin modificare temā la obiectivul de investiţie „Realizare reţea apā potabilā si  canalizare ,satele Filipeşti si Bogdāneşti , judeţul Bacāu”anunţā publicul interesat asupra lucrārii deciziei etapei de incadrare  de cātre Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacāu  , cā nu este necesarā evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvatā.

Proiectul deciziei de incadraresi motivele care o fundamenteazā pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacāu din strada Oituz ,nr.23, Cod 600266 in zilele de luni pana joi intre orele  8 -16 si vineri intre 8 – 14 , precum si la urmatoarea adresā de internet :www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anunţului pe pagina de internet  a Agentiei pentru Protecţia Mediului Bacāu „